את אלה, אתה אל: הניצוץ האלוהי באדם

Herbert James Draper, The Gates of Dawn, 1900

Herbert James Draper, The Gates of Dawn, 1900

תחת המטרייה הנאו-פאגנית מצטופפות עשרות דתות ואמונות שונות. לכל אחת מהן תשובה שונה לשאלה “מי הוא אלוהים?” ורעיונות ייחודיים אודות מקורה ומהותה של האלוהות.

מאמר זה, העוסק באלוהים המתגלם בבני אנוש, הוא שישי בסדרה הסוקרת את תפיסות האלוהות השונות בתנועה הפגנית המודרנית.

אחד מן הרעיונות הייחודיים לפאגניות החדשה הוא זה של האדם האלוהי, וניתן למצוא אותו במגוון מסורות, אמונות ודתות פגניות מודרניות.

ראוי לציין, כי רעיון זה שונה מתפיסות יהודיות לגבי “ניצוץ אלוקי”. על פי תורת הקבלה, בנשמתו היחידה של כל אדם טמון שביב מן האור האלוהי, שנכנס אליה בעת בריאת העולם, כאשר האור האלוהי ניסה להיכנס לתוך “כלים” או נשמות שלא יכלו להכיל אותו, ולכן נשברו. בניגוד מוחלט לכך עומדות המסורות הנאו-פאגניות, המתעקשות כי נשמת האדם היא כלי קיבול שלם ומושלם לאור אלוהי, מה שהופך את כל אחד ואחת מאיתנו, לאל בזכות עצמו.

“כנסיית כל העולמות” (Church of All World או CAW), למשל, היא אחת מן המסורות הנאו-פאגניות המפורסמות ביותר בראייה שלהן אודות האלוהות שבאדם.

כנסיית כל העולמות הוקמה בשנת 1961 בארה”ב על ידי אוברון זל ואשתו מורנינג גלורי זל. היא התפתחה מקבוצה שהכירה באלת האדמה והפריון, באל המקורנן ובעוד אלים ורוחות ספציפיים. האמונות של הקבוצה נשענו על תפיסות פנתאיסטיות, פילוסופיות של איין ראנד ורעיונות “המימוש העצמי” של אברהם מזלו.

מקורה של ההשפעה העמוקה ביותר על האמונות והפולחן של כנסיית כל העולמות היא בספר המדע בדיוני “גר בארץ נכרייה” של רוברט היינלין. על פי רוח הספר, מלמדת הכנסייה “לגרוק”, כלומר להבין בצורה אינטואיטיבית את המהות המלאה והאמיתית של כל הדברים והיצורים בעולם. הכנסייה מאמינה בשוויון ואהבה בין המינים, מקיימת טקסי שתיית מים בצוותא וחשוב מכל עבור חיבור זה – גורסת כי האלוהות היא פנימית ומצויה בנבכי גופו, רוחו ונשמתו של האדם.

חברי כנסיית כל העולמות מברכים זה את זה בברכה “אתה הוא האלוהים” או “את היא האלוהים”. הם מאמינים שבכל אדם יש צד אלוהי. בני האדם הם חלק מאלוהים, ביטוי של אלוהים ופונקדאים של כוח אלוהי. בטקס “אחוות המים”, החברים שותים מים בצוותא ומצהירים שאלוהים מצוי בכל אחד ואחד מן המשתתפים.

פגנים רבים, שאינם קשורים לכנסיית כל העולמות, אימצו את הרעיון של “אתה הוא האלוהים”. חלקם אף מגדילים לומר כי הניצוץ האלוהי באדם הוא הסוג היחיד של אלוהות שקיים בעולמנו.

הרעיון של האדם האלוהי (Divine Self) קשור גם לרעיונות פנתאיסטיים. הפנתאיזם גורס, כי אלוהים קיים קיים בכל דבר טבעי, כולל בני אדם. אך בעוד פנתאיסטים מאמינים שכל היצורים שבעולם הם נגזרות שוות של אלוהים, הרי שתומכי רעיון האדם האלוהי חושבים, שהאלוהות שבאדם היא ייחודית, ואף עליונה על זאת של יצורים לא אנושיים.

רעיון של אלוהות אנושית קיים גם בויקה. במהלך טקס “הורדת הירח” מעניק הכהן הגדול לכהנת הגדולה את הנשיקה המחומשת (Fivefold Kiss). הנשיקה היא בעצם ברכה של האל לאלה, והכרה באלוהות שנמצאת בתוך הכוהנת הגדולה.

אך זהו דבר שונה מאוד מאשר “את היא האלוהים”. טקס הורדת הירח של הויקנים הוא בעצם טקס גילוי פנים (invocation). במהלכו, האלה של הויקה נכנסת לגופה של הכוהנת הגדולה. במילים אחרות, האלוהות בתוך הכוהנת הגדולה של הויקה היא לא אלוהות אנושית עצמית שלה, אלא כוח אלוהי חיצוני שנכנס לתוכה באופן זמני ולמטרות ספציפיות.

טקסי התגלות-פנים דומים נערכים גם במסורות נאו-פאגניות אחרות. ישנן מספר מטרות לטקסים מסוג זה. אחת המטרות היא לגלות מה בתוכנו כבני אדם יכול לקרב אותנו לאלוהים, או אפילו לאחד אותנו עם האלוהות.

ביבליוגרפיה

Adler, Margot. Drawing Down the Moon. Penguin Books; Rev&Exp edition, 1997
Cicero, Chic and Sandra Tabatha. The Essential Golden Dawn. Llewellyn, 2003
Guiley, Rosemary E. Encyclopedia of Witches and Witchcraft. Checkmark, 1999
Heinlein, Robert. Stranger In A Strange Land. ACE Charter; Reissue edition, 1995
Starhawk. Starhawk. The Spiral Dance. San Francisco: Harper, 1999
Zimmer Bradley, Marion. The Forest House. Roc; Reprint edition, 1995

קריאה נוספת: